Menu Głowne
Lokalizacja Zespołów  
1. Środowiskowa pomoc społeczna

POWRÓT

1.1. udzielanie pomocy w formie świadczeń pieniężnych

1.1.1. - zasiłku stałego,

1.1.2. - zasiłku okresowego,
1.1.3. - świadczeń celowych i celowych specjalnych w szczególności z przeznaczeniem na

pokrycie części lub całości kosztów leków i leczenia, remontu mieszkania, opału,

odzieży, a także koszt pogrzebu,

1.2. udzielanie osobom uprawnionym pomocy w formie,

1.2.1. - opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne,
1.2.2. - opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne,

1.3. - dożywianie dzieci w szkołach.

1.4. udzielanie pomocy w ekonomicznym usamodzielnieniu,

1.5. zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców , w tym osób bezdomnych,

1.5.1. - zapewnienie schronienia osobom tego pozbawionym,
1.5.2. - zapewnienie gorącego posiłku,  
1.5.3. - zapewnienie ubrania,
1.5.4. - udzielenie pomocy w przypadku zdarzenia losowego,
1.5.5. - sprawienie pogrzebu,

1.6. świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych,

1.7. pomoc osobom i rodzinom w sytuacjach kryzysowych

1.7.1. - udzielenie pomocy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia

losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej,
1.7.2. - przyznanie pomocy w formie biletu kredytowanego,

1.8. pomoc rodzinom w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo - wychowawczych,

1.8.1 - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci,

1.9. praca socjalna i inne działania zmierzające do poprawy sytuacji mieszkańców

Piotrkowa Trybunalskiego.

1.9.1. - praca socjalna,
1.9.2. - poradnictwo, pomoc w załatwieniu trudnych spraw urzędowych, prowadzenie

mediacji służących poprawie sytuacji klienta, rzecznictwo, zawieranie umów

w sprawie realizowania indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności,

1.10. rozpoznawanie sytuacji życiowej oraz udzielanie pomocy uchodźcom,

1.11. organizowanie instytucjonalnych form opieki nad osobami starszymi i

niepełnosprawnymi poprzez kierowanie do domów pomocy społecznej

i dziennych ośrodków wsparcia,

1.12. utrzymywanie i rozbudowa infrastruktury socjalnej.

1.12.1. - udział w opracowywaniu powiatowej strategii rozwiązywania problemów

społecznych,
1.12.2. - przeprowadzanie analiz sytuacji życiowych grup ludności,
1.12.3. - podejmowanie inicjatyw zmierzających do poprawy sytuacji życiowej

różnych grup ludności,
1.12.4. - zapewnianie szkolenia i doskonalenia zawodowego,
1.12.5. - udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach,


Copyright © 2006 MOPR - Piotrków Trybunalski